آمازیا (کارابان لجوج) شاهکار ژول ورن، نویسنده ی شهیر فرانسوی، منتشر شد. 

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.